JSN ImageShow Free - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
WCZASY ZDROWOTNE

Zapraszamy do Aten na Wczasy Zdrowotne!

Oferujemy Pa?stwu wyj?tkowy wypoczynek, który ??czy relaks z ogóln? popraw? zdrowia i regeneracj? si? witalnych organizmu.

Podstawow? zasad? proponowanych kuracji jest przywracanie zdrowia przez ?ywienie.

,, ..Medycyna alternatywna oferuje ró?ne nietypowe rozwi?zania, z których coraz wi?ksz? popularno?ci? cieszy si? oczyszczanie organizmu.

Warto zainteresowa? si? metodami odtruwania organizmu równie? dlatego, ?e zmniejszaj? ryzko schorze? cywilizacyjnych.

Dotychczas wydawa?oby si?, ?e tradycyjne g?odówki i kuracje zio?owe s? wystarczajace, by odtru? organizm i oczy?ci? go, ale nie jest to prawda. Ich dzia?anie przynosi ulg? obci??onemu uk?adowi pokarmowemu i cz??ciowo wspomaga spalanie toksycznych z?ogów w komórkach. To jednak nie wystarczy, to jednak za ma?o. Nie wyobra?amy sobie nawet, w jak przedziwnych miejscach gromadz? si? substancje toksyczne''

Tygodnik Angora, 24.10.2010 r. - Medycyna alternatywna

Wczasy zdrowotne, a tym samym zmiana sposobu od?ywiania maj? na celu oczyszczenie, odtrucie i odm?odzenie organizmu, jako profilaktyka, ale tak?e leczenie wielu chorób. S? recept? na zdrowe i d?ugie ?ycie.

Codzienny stres zwi?zany z szybkim tempem ?ycia i przepracowaniem, ogrom toksyn w powietrzu, po?ywieniu, nieprawid?owe nawyki ?ywieniowe – nie s?u??, a znacznie szkodz? zdrowiu i dlatego niezb?dnie, chocia? raz w roku nale?y oczy?ci? organizm, by móg? funkcjonowa? prawid?owo.

Wychodz?c na przeciw potrzebom proponujemy Pa?stwu 2.tygodniow? kuracj? oczyszczaj?c? organizm z zastosowaniem diety owocowo-warzywnej dr Ewy D?browskiej.

CZYM JEST DIETA WARZYWNO-OWOCOWA?

Dieta warzywno-owocowa jest odmian? postu, czyli czasowym powstrzymaniem si? od jedzenia.

Jej g?ówn? cech? jest niedostateczne od?ywianie zewn?trzne, co uruchamia zast?pcze od?ywianie wewn?trzne, zwane te? drugim programem energetycznym, dzi?ki czemu organizm sam si? leczy.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA DIETY WARZYWNO–OWOCOWEJ

- dla osób zdrowych – w celach profilaktycznych

  • zaburzenia metaboliczne – nadwaga, nadci?nienie t?tnicze, wysoki poziom cholesterolu, mai?d?yca naczy?
  • alergie skórne, pokarmowe, astma
  • choroby zwyrodnieniowe stawów
  • zaburzenia czynno?ciowe – nerwica, zespó? jelita nadwra?liwego itp..

UWAGA!: Przeciwskazaniem do stosowania diety warzywno-owocowej s?: cukrzyca typu I , nadczynno?? tarczycy, niedoczynno?? nadnerczy, ostra porfiria, depresja, zaawansowana niewydolnos? serca, nerek, w?troby,wyniszczenie organizmu ( nowotory, gru?lica), stany po przeszczepie narz?dów, okres ci??y i karmienia, dzieci przed okresem dojrzewania.

KORZY?CI Z LECZENIA DIET? WARZYWNO-OWOCOW?

  • stabilizuje cie?nienie krwi: obni?a wysokie, podwy?sza niskie ( leczenie )
  • normalizuje poziom cukru we krwi, daj?c szans? na odstawienie leków przeciwcukrzycowych
  • rozpuszcza zakrzepy i doprowadza do cofania si? blaszek mia?d?ycowych, dzi?ki czemu krew mo?e swobodnie p?yn??
  • hamuje wytwarzanie wolnych rodników i unieszkodliwia ju? istniejace, odpowiedzialne za wywo?ywanie wi?kszo?ci chorób cywilizacyjnych. Dzi?ki ' zmiataniu' wolnych rodników organizm zostaje uruchoniony przed rozwojem wielu chorób zwyrodnieniowych ( profilaktyka )
  • usprawnia wydalanie z organizmu wszelkich toksyn ( oczyszcza st?uszczon? w?trob?, z?ogi w stawach )
  • odblokowujac uk?ad immunologiczny zwi?ksza odporno?? organizmu na zaka?enia, a tak?e doprowadza do tego, ?e organizm rozpoznaje i leczy miejsce chore ( przewlek?a choroby zapalne i zwyrodnieniowe ), a tak?e sprzyja regeneracji, rewitalizacji ( odm?odzenie) i d?ugowieczno?ci
  • oczyszcza skór?, wyg?adza zmarszczki
  • 'zjada' zapasy t?uszczu ( w czasie 2 tygodni diety ci??ar cia?a obni?a si? ?rednio o 5 % )
  • przywraca harmoni? na p?aszczy?nie cia?a i ducha, co daje uczucie wyciszenia

Cennik

Dieta owocowo-warzywna dr Ewy D?browskiej – 1.400 z?. ( 14 dni )

W ramach op?aty za 14-dniowy pobyt zapewniamy

- sta?? opiek? lekarska

  • opiek? lekarsk?- w tym leczenie homeopati?, izopatyczne
  • pomiar cukru, cholesterolu, EKG, RR

- zaj?cia ruchowe

- wyk?ady prozdrowotne

Dodatkowo oferujemy odp?atnie

-10 zabiegów leczenia biorezonansem

( cel zabiegu: przywrócenie dynamicznej równowagi organizmu w celu stymulacji si? obronnych organizmu; zwi?kszenie zdolno?ci do pracy umys?owej i fizycznej; detoksykacja organizmu

Zabieg polecany przy: chorobach narz?dów wewn?trznych, obwodowego uk?adu nerwowego, zaburzeniach gospodarki hormonalnej, a tak?e alregiach.

A przy okazji ocena ogólnego stanu organizmu przed i po leczeniu.

  • zabiegi akupunktury
  • oczyszczanie organizmu przy pomocy urz?dzenia Detox
  • terapia uzale?nie? – leczenie hipnoz? oty?o?ci, uzale?nienia od nikotyny, alkoholu itp.
  • terapie antypaso?ytnicze, przeciwgrzybicze, antybakteryjne, antywirusowe, przeciwpierwotniakom, kleszczom metod? aktywnego biorezonansu przy zastosowaniu urz?dzania Lanta Z.
  • terapia bólów kr?gos?upa metod? Mc Kenziego - masa? leczniczy i relaksacyjny
  • na?wietlania lamp? Bioptron ( zespo?y bólowe )
  • dla Pa? szczególna oferta – lifting homeopatyczny lub tradycyjny – wstrzykiwanie botoxu kwasu hialuronowego

Zapraszamy wszystkich, którzy pragn? pokona? uci??liwe dolegliwo?ci i choroby oraz odzyska? sprawno?? organizmu i zyska? pe?ni? energii.

Nasz Pensjonat ATENY dysponuje pokojami 2,3- osobowymi z ?azienkami.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii Zdje?.

ZASADY REZERWACJI

Rezerwacji mo?ecie Panstwo dokona? drog? telefoniczn?: 601 509 757 lub mailow?:

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Potwierdzeniem rezerwacji Pa?stwa miejsca w naszym Pensjonacie ATENY jest wp?ata zaliczki w wysoko?ci 500 z?., maksymalnie 7 dni od dokonania wst?pnej rezerwacji.

UWAGA!

-wszystkich wczasowiczów obowi?zuje op?ata klimatyczna 1,90 z?. / 1 osoba/ 1 dzie? na rzecz Urz?du Gminy

-Prosimy zabra? sportow? odzie? i obuwie

Do zobaczenia w Atenach! Z przyjemno?ci? powitamy na noclegu dla zdrowia na Suwalszczy?nie!

Zapraszamy na nasz? stron?:
www.zdrowotnewczasy.pl